INTEGRITETSPOLICY
Denna integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken Anastasia Blommor & Ting AB, 556879-6733, Norra Järnvägsgatan 23B, 82731 Ljusdal ("Studio Grön", ”vi”, ”vår” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig och är tillämplig på den personuppgiftsbehandling som sker i samband med ditt val att du väljer att betala för de produkter och/eller tjänster som du köper från oss genom en betalningslänk som tillhandahålls per e-post, SMS eller annat kommunikationsverktyg.

Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, och även vilka val som du har.

Personuppgifter behandlade av oss
Vi behandlar bara personuppgifter som vi får tillgång till i samband med ditt val att betala för de
produkter och/eller tjänster som du köper från oss genom en betalningslänk som tillhandahålls per epost, SMS eller annat kommunikationsverktyg.

Vi är personuppgiftansvariga för sådana personuppgifter som du frivilligt väljer att lämna i det fritextfält som visas för dig i samband med att du väljer att betala genom Klarna. Det betyder att vi kan
komma att behandla sådana kategorier av personuppgifter såsom ditt namn men också information om
dina köp.

Hur vi använder personuppgifter (ändamål med behandlingen) och laglig grund för behandlingen
(varför behandlingen är nödvändig)

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter, för att
fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig. Den lagliga
grund som vi lutar oss på är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för annat ändamål än som framgår av denna
integritetspolicy, om vi inte har informerat dig innan vi påbörjar en behandling för nytt ändamål eller
ett ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket vi samlade in personuppgifter, allt i enlighet
med tillämpliga dataskyddsregler.

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och vi har implementerat lämpliga
säkerhetsåtgärder förenliga med lokala informationssäkerhetskrav för att förhindra att dina
personuppgifter missbrukas, sprids, förloras, förändras, förstörs eller att obehörig part får tillgång till
dina personuppgifter.

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för en längre period än som är nödvändig för att
uppfylla det ändamål för vilket de behandlas och som framgår av denna Integritetspolicy. Dina
personuppgifter kommer därefter anonymiseras eller raderas. Vi kommer enbart att behålla dina
personuppgifter för att vi ska kunna hantera den utställda betalningslänken och följa tillämplig lag.

Vi utför ingen sådan behandling som kan klassificeras som automatiserat individuellt beslutsfattande,
inbegripet profilering, under Dataskyddsförordningen som har rättsliga följder för dig eller på liknande
sätt i betydande rad påverkar dig.

Tredje parter
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer (t.ex. de som lagrar dina
personuppgifter eller skickar ut e-post för vår räkning) i samband med behandling för de syften som
beskrivs ovan. Detta kommer att göras konfidentiellt och i enlighet med lokal tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar inte personuppgifter som vi fått tillgång till från tredje parter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med iZettle AB (publ), Regeringsgatan 59, 111 56,
Stockholm, Sverige i dess egenskap av personuppgiftsansvarig. I de fall vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden delar vi enbart personuppgifterna för
ändamål som är förenliga med de ändamål som vi har samlat in personuppgifterna för.

Överföring till tredje land

Vissa tjänsteleverantörer som vi använder kan finnas i länder utanför EES, inklusive USA. I vissa sådana
länder kan dataskyddslagar som säkerställer samma nivå av skydd som säkerställs i ditt land saknas.

Vi kommer emellertid se till att de uppgifter som överförs hålls säkra samt att lämpliga
säkerhetsåtgärder finns på plats som säkerställer ett adekvat skydd och vi kommer att följa tillämpliga
lag avseende sådan överföring.

Om vi säljer hela eller delar av vår verksamhet, eller säljer eller överför våra tillgångar, inklusive
försäljning med anledning av en konkurs eller annars blir föremål för en fusion eller
verksamhetsövergång, äger vi rätt att överföra dina personuppgifter till sådan tredje part som en del av
sådan transaktion.

Dina val
Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter.

Vänligen notera att om du ber oss att radera, blockera, begränsa, överföra eller om du väljer att
motsätta dig vidare behandling av dina personuppgifter såsom beskrivs i denna Integritetspolicy kan det innebära att vi inte längre kan tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar.

Vänligen notera att det finns undantag till rättigheterna nedan, vilket innebär att tillgång kan komma
att nekas t.ex. i de fall vi är lagligen förhindrade att göra personuppgifterna tillgängliga.

Tillhandahållandet av personuppgifter i samband med att du väljer att genom betalningslänk är alltid
frivilligt.

Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy är du alltid välkommen att kontaka oss på
[email protected] Vi kan komma att fortsätta behandla dina
personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Rätt till information

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar personuppgifter om dig. Vi gör det genom denna
Integritetspolicy.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få tillgång till den information som vi har om dig. Det betyder att du har rätt att få
information om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig.

Om du vill få tillgång till dina personuppgifter kan du antingen skicka oss ett brev och posta det till
följande address Studio Grön AB, Norra Järnvägsgatan 23B, 82731 Ljusdal eller kontakta oss direkt på [email protected] För att vi ska kunna identifiera dig är vi tacksamma om du kan tillandahålla tillräcklig information.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse eller radering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering av dina personuppgifter
Du har rätt till radering om:

• personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats (och det inte längre föreligger någon ny laglig grund)

• din särskilda situation ger dig rätt att motsätta behandlingen som grundar sig på berättigat
intresse och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,

• grunden för behandlingen är samtycke och du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon
annan rättslig grund för behandlingen,

• personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt, • det föreligger en rättslig förpliktelse för oss att radera personuppgifterna.

Om du vill be oss att radera dina personuppgifter vänligen kontakta oss på [email protected]

Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

• personuppgifterna som vi har om dig är inkorrekta,

• behandlingen är olaglig och du kräver att vi istället begränsar behandlingen av
personuppgifterna istället för att radera dessa,

• vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du fortfarande
behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, eller

• du har invänt mot behandlingen och åberopar att vårt berättigade intresse är ogiltigt och
inväntar att vi ska kontrollera sådan invändning.

Rätt att göra invändning beträffande dina personuppgifter
När vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter är berättigat intresse har du rätt att göra
invändningar mot behandling av dina personuppgifter om:

• du kan visa att ditt berättigade intresse, rättigheter och friheter beträffande dina
personuppgifter väger tyngre än vårt intresse att behandla dina personuppgifter, eller

• vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inkluderande profilering.

Det betyder att vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan

• påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och
friheter, eller
• påvisa att vi måste ha personuppgifterna för fastställande, utövande och försvar av rättsliga
anspråk.

Rätten till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet:

• avseende personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som rör dig, och • om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är fullgörande av avtal eller samtycke.

Vi kommer att skicka en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen förekommande och
maskinläsbart format till dig eller/och den person/organisation som du angett, i de fall det är tekniskt
möjligt och i de fall ditt utövande av denna rättighet inte negativt påverkar andras rättigheter och
friheter.


Kontakta oss eller dataskyddsmyndighet
Tveka inte att höra av dig till oss på [email protected] om du har några frågor om den
behandling som framgår av denna integritetspolicy.

Inom EES kan du också framföra ett klagomål till Datainspektionen på
[email protected] or Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, telefonnummer +46
08-657 61 00.

Du kan också utkräva dina rättigheter genom lokal domstol om du anser att dina rättigheter har blivit
kränkta.